Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘แยกทอง’

GoldRefine

เป็นแหล่งออนไลน์ของคุณเพื่อซื้อและขายโลหะมีค่ารวมทั้งทองคำ, เงิน, ทองคำขาว, ทองขาว และรับผสมโลหะ เช่่น ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก

REFINERY คือ การสกัดโลหะมีค่า หมายถึง “การนำเศษชิ้นงานโลหะมีค่า มาหลอมและแยกโลหะ แล้ว ทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นด้วยกระบวนการสกัดในรูปแบบต่างๆ แล้วสามารถนำโลหะมีค่าที่มีความบริสุทธิ์ไปทำชิ้นงานใหม่ได้ตามความต้องการ”

ปัจจุบันการสกัดทองคำมีวิธีการที่หลากหลาย โดยแต่ละวิธีการจะให้ผลเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานความบริสุทธิ์ที่ต่างกัน แต่ด้วยวิธีการที่ทำให้ได้ความบริสุทธิ์อยู่ในระดับสูง (เปอร์เซ็นต์มากกว่า 99.5) มี 2 กระบวนการคือ

1. กระบวนการ “Chorination” เป็นกระบวนการใช้แก๊สคลอรีน (Chorine) เป็นตัวทำปฏิกริยาให้ได้ความบริสุทธิ์ ซึ่งในกระบวนการนี้จะทำให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.5%

2. กระบวนการ “Electrolysis” เป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยจะใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเป็นตัวทำปฏิกริยาและใช้ควมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99%

ประเภทงานที่สกัด

– ทองเก่า, เศษจิวเวลรี่เก่า และเศษทองเค

– เงินเก่า, เศษเงินเก่า และเศษแผ่นเงิน

– ผงตะไบทอง

– ผงตะไบเงิน

– ผงขัด,ผงดินและผงขยะ

– เศษทองคำขาว

– เศษทองคำขาวกับทองขาว

– น้ำยาบอมบ์ น้ำล้างชิ้นงาน และน้ำทิ้งจากการผลิต

– โลหะมีค่าอื่นๆ

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่จะต้องใช้กระบวนการ Refine

  1. โรงงานผลิตส่งออกเครื่องประดับสำเร็จรูป ประเภท ทอง, เงิน, PD, PT
  2.  โรงงานชุบทอง, เงิน
  3. โรงหล่อ
  4. ร้านขายทองรูปพรรณ(เยาวราช) หรือร้านรับซื้อทองเก่า
  5. โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  6. โรงงานผลิตสี

Video of Gold Refining

The Process of Excavating and Refining Gold

 

 

Advertisements

Read Full Post »